Answer To YCT 3 Real Exam Question Practice and Analysis

Answers 1. C 2. B 3. C 4. C

1. Nán: Nǐ  huà  de  shì  shěn  me? 男: 你   画   的    是    什    么? Male: What did you draw?

Nǚ: (      ) 女: (       ) Female: (      )

A. bái  sè  de      B. xiě   wán …