Answer to Weekly YCT 1 Real Exam Question Practice and Analysis

Answers shuí       yuè       niǎo      sān       xiàn zài     xué xiào A. 谁    B. 月    C. 鸟    D. 三      E. 现 在       F. 学 校 A: who B: month C: bird D: three E: now F: school

Zhè  ér  yǒu    jǐ  gè  rén? 这   儿     有   几   …