Answer To Poverty Limits My Imagination

Answer: B Analysis:

wǒ  men  fēi  cháng  xiàn  mù tā  yǒu  yī  wèi  dāng  jī  zhǎng  de  fù  qīn 。 我    们    非     常      羡      慕  他   有   一    位   当    机    长     的  父    亲。 We are very envious that he has a father …