Answer to New Chinese levels added

Answer:

jiǎ  de . 假   的。 Not real.

nǐ  de  yá  zhēn  hǎo  kàn  ɑ ,shì  zhēn  de  hái  shì   jiǎ   de   yɑ ? 你    的  牙    真   好   看  啊, 是     真    的   还   是    假    的   呀? Your teeth are so beautiful. Is …