Answer to Build Your Chinese Vocabulary with These Tricky Synonyms

Answer analysis:

1. B

Yìtiān pǎo 30 gōnglǐ, nǐ kě zhēn chéng. 一天跑30公里,你可真

。 Running 30 kilometers a day, you are really amazing.

好 (Hǎo): good.

行 (Xíng): capable.

累(Lèi): tired.

2. C

Tā yìdī jiǔ yě bù zhān, kěshì què rè’ài cáng jiǔ. …