Answer to Beautiful “自然的 (zì rán de) Natural Disasters” of Great Snow

Answer:

1.C

wǒ men xū yào tiáo jié zì jǐ de xīn tài . 我们需要调节自己的心态。 We need to adjust our mentality.

2.A

zhè chǎng dà yǔ shì zì rán de zhù fú. 这场大雨是自然的祝福。 This heavy rain is a natural blessing.

3.B

wǒ men zuò cài …