Answer to Christmas Eve in a Modern Economy

Answer:

1.C

zhè wén huà bèi jǐng fù yǔ le tā men yì zhǒng mào xiǎn jīng shén .
这文化背景赋予了他们一种冒险精神。
The cultural background gave them a spirit of adventure.

2.B

zuì liú xíng de gù shì shì guān yú bīng dǎo de shèng dàn jié …