Answer to the Story Where Buddha Deals in Office Management

Answer: 1. C

Analysis:

Wǒmen yào bǎochí lèguān de tàidù. 我们要保持乐观的态度。 We should keep an optimistic attitude.

Wǒmen yào yánjǐn de duìdài gōngzuò. 我们要严谨地对待工作。 We should take our work very seriously.

Wǒmen yào chōngfēn fāhuī gèzì de chángchù, cáinéng gèng hǎo de shíxiàn hézuò gòngyíng. …