Chinese Reading

Kàn pīnyīn  xiĕ cíyŭ
1.  看   拼音   写 词语

bĕi jīng              jī  chăng            xíng  li

(   ) (   )               (   ) (   )                (   ) (   )

hăi guān           péng you             dĭ  dá

(   ) (   )               (   ) (   )                (   ) (   )
shŭ  jià                jì  huà                shōu shi

(   ) (   )               (   ) (   )                (   ) (   )
jī   piào              xìng bié               zhù  zhĭ

(   ) (   )               (   ) (   )                (   ) (   )
chūn jié            hàn yŭ                kăo  shì

(   ) (   )               (   ) (   )                (   ) (   )
chuán tŏng       jié    rì               shēng xiāo

(   )    (   )           (   ) (   )                (   ) (   )
xué  xí               róng yì               fāng biàn

(   ) (   )               (   ) (   )                (   ) (   )

Cícǔ  dāpèi
2.  词组 搭配

A组:
pá        zhào        rènshi          kàn
爬           照           认识            看

B组:
rìchū        péngyou        xiàng          shān
日出           朋友              相               山

Tiányitián,  dúyidú.
3. 填 一 填,读 一 读。

hóng hóng                               wān wān
(               )的 苹 果                (             )的 月 亮

lán lán                                     shăn shăn
(             )的 天 空                (             )的 星 星

shēngrì                                            kăoyā
(               ) 蛋糕                  北京(             )

gōngfu                                          sàipăo
中国 (             )                          龟兔(             )

Yòng ” pò、tōng、wán、dào ” tiánkòng
4.  用”     破、  通、 完、  到”     填空

别着急,我还没说__。
火车票卖完了,我没有买__。
他打__了一个杯子。
我给他打了三次电话,可是都没打__。

Xuănzé héshì de míngcí tiánkòng
5.  选择    合适 的  名词      填空

__摔坏了。

A.眼镜 B.衬衫 C.作业  D.天花板

__穿破了。

A.电脑 B.红旗 C.袜子 D.厨房

Qĭng gĕi túpiàn zhōng de chūnlián biāo shàng pīnyīn
6.  请     给   图片    中      的   春联      标      上      拼音

( )( )( )( )( )( )

上联:喜滋滋迎新春

( )( )( )( )( )( )

下联:笑盈盈辞旧岁

( )( )( )( )

横批:喜迎新春

Kàn tú xué hànyǔ
7.  看  图  学  汉语

dă bāo
打 包
To Pack/Unpack

dă zhé
打 折
To Give a Discount

dă di
打 的
To Take a Taxi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top