Chinese Riddle: 我是谁?(Wǒ shì shuí?) Who Am I?

Key Learning Points (Preview): 跑 (pǎo): v. to run

有时候 (yǒushíhou): adv. sometimes

Nǐmen zhīdào wǒ shì shuí ma? 你们      知道   我   是   谁   吗?

Do you know who am I? Tàiyáng yì chūlái, wǒ jiù biànchéngle “qì”, 太阳      一 出来,我 就  变成了    “汽”,

When …