The usage of 帮 (bāng) and 帮忙 (bāngmáng) in Chinese

The correct answer for is A.

Translation:

Wǒ míngtiān bānjiā, nǐ yǒukòng ma? Jack:我明天搬家,你有空吗?

I’m moving to the suburbs tomorrow, are you free?

Yǒukòng, wǒ qù bāng nǐ ba. Tony:有空, 我去帮你吧。

I’m free. I’ll go help you out.

Explanation:

Both 帮 (bāng) and 帮忙 (bāngmáng) …