Character Types of Chinese Traditional Operas

Zhōngguó chuántǒng xìqǔ lìshǐ yōujiǔ, yuányuǎnliúcháng, 中国传统戏曲历史悠久,源远流长, tā shì zhōnghuá mínzú wénhuà yìshù pǐnzhǒng zhī yī. 它是中华民族文化艺术品种之一。 Chinese traditional operas, of a long history and well established, are one of the cultural and artistic forms of the Chinese nation.

Zhèxiē gǔlǎo de jùzhǒng, zhìjīn huóyuè …