Nursery Rhyme-The Little Donkey

小毛驴(xiǎo máolǘ) The Little Donkey 

Wǒ yǒu yìzhī xiǎo máolǘ wǒ cónglái yě bù qí. 我   有   一只 小    毛驴    我 从来     也 不 骑。 I have a little donkey but I never tried to ride it.

Yǒu yìtiān wǒ xīnxuèláicháo qí zhe qù gǎnjí. …