A Tongue Twister: The Big Rabbit And The Small Rabbit

Dàtù dùzi dà,  xiǎotù dùzi xiǎo. 大兔  肚子大,小兔   肚子 小。

The abdomen of the big rabbit is big. The abdomen of the small rabbit is small. Dàtù bǐ xiǎotù  dùzi dà,  xiǎotù bǐ  dàtù dùzi xiǎo. 大兔 比 小兔    肚子大,小兔    比 大兔  肚子 小。

The …