Chinese Test: She is not my Girlfriend!

Beginner Level 初级 (chūjí)

Conversation:

   Gēmen, bāng ge máng, bāng wǒ gěi wǒ nǚpéngyou sòng shù méiguihuā.   Mike: 哥们,    帮    个    忙,   帮    我   给  我   女朋友        送   束     玫瑰花。

Wǒ yūn, nà shì nǐ nǚpéngyou, yòu bú shì wǒ nǚpéngyou. Jason: 我 晕,那 是   …