How Well Do You Know Chinese Sentence Structure?

Please choose the best answer that fits with the meaning of the sentence.

   Wǒ zhù Shànghǎi fàndiàn 1002 _____ fángjiān. 1. 我住上海饭店1002 _____ 房间。

A. 层 (Céng)

B. 个 (Gè)

C. 号 (Hào)

   Tā cóng wǒ miànqián zǒu ______ qù. 2. 她从我面前走 ______ 去。

A. …