Nursery Rhyme-Pull the Radish!

Bá luóbo, bá luóbo, 拔  萝卜,拔  萝卜, Pull the radish, pull the radish, Hēiyāo hēiyāo bá luóbo, hēiyāo hēiyāo bá bú dòng, 嗨吆     嗨吆    拔  萝卜,,嗨吆    嗨吆    拔  不  动。 Hi yo hi yo pull the radish. Hi yo hi yo we can’t pull it …