#PopularChineseWords

Answer to Put Your Money Where Your Mouth Is with “耍嘴皮子 (shuǎzuǐpízi)”

Answer: B

Analysis:

Li Hua: Nǐ bié zài yì páng shuǎzuǐpízi le, kuài diǎn guòlái bāngmáng ba! 李华:你別在一旁耍嘴皮子了,快点过来帮忙吧! Li Hua: You don’t just talk on the side. Hurry to come here and help!

Zhang Li: Hǎo ba, wǒ mǎshàng lái! 张丽:好吧,我马上来! Zhang Li: OK, I’ll …

Scroll to Top