Order Dishes in A Western Restaurant (Beginner)

Listen Online

Learn how to order dishes in a western restaurant.

课文 Text : Wŏ néng bāngzhù nín ma ? A: 我    能     帮助      您  吗 ? Can I help you? Shìde, qĭng gĕi wŏ yí fèn kĕlè hé hànbăo B: 是的 ,请   给  我 …