#LittleMiceMoveTheirHouse

Chinese Story: Little Mice Move Their House (Beginner)

xiǎo lǎoshǔ bānjiā 小      老鼠     搬家

Little Mice Move Their House
Listen to the whole story

Chūntiān dào le, tiānqì mànman zhuǎn nuǎn, bīngxuě yě kāishǐ rónghuà le. 春天          到 了,天气    慢慢        转       暖,   冰雪    也  开始      融化  了。

As spring comes, the weather turns …

Scroll to Top