Chinese Nursery Rhyme-蓝精灵(lán jīnglíng) The Smurfs

Zài nà shān de nàbiān hǎi de nàbiān yǒu yìqún lán jīnglíng 在   那   山   的   那边    海  的   那边    有   一群   蓝   精灵 There are a group of Smurfs along the mountains and the sea.

Tāmen huópō yòu cōngmíng 他们        活泼  又     聪明 They …