Colors (Intermediate)

Listen Online

Brief:

Learn to talk about the most fashionable color of the year in Chinese.

课文:

Jīn nián de liúxíng sè shì shénme? A: 今   年  的  流行   色  是   什么? What color is in this year? Hóng sè,nĭ zuì xĭhuān shénme yánsè? B: …