Build Your Chinese Vocabulary with These Tricky Synonyms

Choose the answer that is closest in meaning to the underlined word in the sentence.

Yìtiān pǎo 30 gōnglǐ, nǐ kě zhēn chéng. 1. 一天跑30公里,你可真

A. 好 (Hǎo)

B. 行 (Xíng)

C. 累(Lèi)

Tā yìdī jiǔ yě bù zhān, kěshì què rè’ài cáng …