Video Lesson: Hard To Say “No?”

Exercises in the Video:

1. A: Jessica, jīntiān wǎnshanɡ wǒmen qù chī huǒɡuō zěnmeyànɡ? A:Jessica,今天晚上我们去吃火锅怎么样? B: Bù hǎoyìsi, wǒ mínɡtiān kǎoshì. _______________. B:不好意思,我明天考试。______________ 。 What would Jessica say? Please choose the best answer. A. Wǒ bú qù. A. 我不去。 B. Wǒ qù. B. 我去。 C. …