#FourWaysToUseChineseCharacterXi

4 Ways to Use “息 (Xī)”; Learn Them All with This Quiz

1. Please choose the best option to fill each blank.

A. 休息 (Xiūxi)

B. 利息 (Lìxi)

C. 消息 (Xiāoxi)

D. 息怒 (Xīnù)

    Tā líkāi jiā yǐjīng yì nián le, dào xiànzài hái méiyǒu rènhé     ______. 1. 他离开家已经一年了,到现在还没有任何 ______ 。

    Nǐ kàn shàngqù tài lèi le, …

Scroll to Top