The Crow Drinks Water

wūyā hē shuǐ 乌鸦  喝   水

The Crow Drinks Water

Zhèyìnián xiàtiān lǎo yě búxiàyǔ, 这一年        夏天  老   也  不下雨,

It didn’t rain in the summer this year. xiǎohé lǐ hé shuǐtáng lǐ de shuǐ dōu bèi shàigān le。 小河   里 和    水塘   里 的   …