3 Conjunctions You Must Learn in Chinese

Choose the right conjunctions to fill in the blank. A. yīn wèi (因为) …… suǒ yǐ (所以)……

B. zhǐ yǒu (只有) …… cái (才) ……

C. bú dàn (不但) …… ér qiě (而且) ……

Tā __   huì shuō yīnɡ yǔ,   __ huì shuō zhōnɡ wén. …