Chinese Nursery Song: Clap Your Hands (Elementary)

小手拍拍 (xiǎoshǒu pāipāi): Clap Your Hands

Xiǎoshǒu pāipāi, xiǎoshǒu pāipāi. 小手          拍拍,   小手      拍拍。

Clap, clap, clap. Shǒuzhǐ shēn chūlái, shǒuzhǐ shēn chūlái. 手指        伸     出来,  手指     伸     出来。

Stretch your finger out. Yǎnjing zài nǎlǐ? 眼睛      在  哪里?

Where are your eyes? Yǎnjing zài …