Chinese Nursery Rhyme-两只手(liǎng zhī shǒu) Two Hands

Yìzhī shǒu, liǎngzhī shǒu, 一 只  手,   两只      手, One hand, two hands,

Wò chéng liǎngzhī xiǎo quántou, 握    成       两只      小    拳头, Make them into two little fists.

Xiǎo quántou shēn kāi lái, 小     拳头       伸     开 来, Stretch your fists open.

Zhǎng chū …