Chinese Nursery Rhyme – 健康操(jiànkāng cāo) Healthy Workout

Dàjiā lái zuò jiànkāng cāo, 大家  来  做   健康      操, Let’s work out together. Shēn shēn bì ya wān wān yāo, 伸       伸    臂 呀   弯  弯    腰, We stretch our arms and bend over, Tī  tī  tuǐ bèng bèng tiào, 踢 踢 腿  蹦     …