Chinese Mini-test: 匆忙 (Advanced)

Advanced Level 高级 (gāojí)

A:  Jiàn wǒ mèimei  le ma? 见     我   妹妹   了 吗? B:  Tā  gāng  hé wǒ shuō  le   yí   jù  huà,   jiù  cōngmáng   zǒu le. 她    刚     和 我    说    了 一   句 话, 就      匆忙          走 了。 Do you know …