Chinese for Children-外婆桥 (The Bridge to Grandma’s Home)

外婆桥(Wàipóqiáo)The Bridge to Grandma’s Home

Yáo, yáo, yáo,
摇,摇,摇,
Rock-a-baby, baby,
Yáo dào wàipóqiáo.
摇    到   外婆桥
on the bridge to grandma’s home
Wàipó jiào wǒ hǎobǎobao,
外婆     叫   我    好宝宝
Grandma calls me a sweet baby
Yìzhī mántou yí kuài gāo.
一只     馒头  一