Answer to What About Chinese Class? Find Out with This HSK 2 Quiz

Answer: A Analysis: Mr Wu: Tóngxuémen, jīntiān de zhōngwén kè jiù shàng dào zhèlǐ. Dàjiā yǒu shénme bùdǒng Mr Wu:   同   学   们,今 天  的    中    文  课  就   上     到   这里。大家  有    什  么   不  懂             de wèntí kěyǐ xiàkè lái wèn wǒ.             的  …