Have You Ever “蹭饭(cèngfàn)” at Other People’s Homes?

Zhāng Míng: Wáng Lì,  jīntiān néng qù nǐjiā cèngfàn ma? 张        明:   王     丽,今天    能    去 你家  蹭饭      吗? Zhang Ming: Wang Li, Can I go to your home for dinner today?

Wáng Lì: Wèishénme qù wǒjiā cèngfàn? 王     丽:为什么       去  我家   蹭饭? Wang Li: …