Answer to You Should Have Never Trusted Him: Learn The Meaning of “栽跟头 (Zāi gēntou)”

Answer: B Wǒ xīngfèn dé zài cǎodì shàng fān le gè gēntou. 我     兴奋    得  在  草地   上       翻 了 个   跟头。 I was so happy that I turned a somersault on the lawn.

Chēmén túrán kāi le, ràng wǒ zāi le gè gēntou. 车门        …