Answer To YCT 3 Real Exam Question Practice And Analysis

Answers
1. C
2. A
3. A
4. B
5. A
6. C
1.Nán:  Jīntiān   yǒu    hànyǔ   kè     ma?
男:    今天    有      汉语     课     吗?
Boy: Do you have Chinese class today?

Nǚ: Yǒu, xiàwǔ    yǒu.
女: 有,  下午    有。
Girl: Yes, there is in …