Answer to Tell Dates in Chinese with This HSK 2 Quiz

Answer: D

Answer analysis:

Jīntiān shì qīyuè shíèr rì, zài yǒu sāntiān jiù shì wǒ bàba de shēngrì, wǒ xiǎng sòng tā yī tái diànnǎo. 今天     是   7月 12 日,  再  有    三天   就  是  我  爸爸 的   生日, 我   想      送    他 一台   电脑。 …