Answer to “热点 (rèdiǎn)”, “热词 (rècí)”, “汉语热 (hànyǔrè)” and “健身热 (jiànshēnrè)”

Correct Answers: 1. A 2. A 3. B <<Back to “‘热点 (rèdiǎn)’, ‘热词 (rècí)’, ‘汉语热 (hànyǔrè)’ and ‘健身热 (jiànshēnrè)'”