Answer to a Trending Topic You Need to Know in Chinese Well-being Circle

Answer:
1. A

Analysis:

Lì Li: Ài, wǒ zuìjìn jīngcháng tóutòng.
丽丽:哎,我最近经常头痛。
Li Li: Oh, I often have a headache recently.

Xiǎo Xīn: Wèishénme bú shì shì zhēnjiǔ ne? Tīngshuō zhìliáo xiàoguǒ hěn búcuò.
小新:为什么不试试针灸呢?听说治疗效果很不错。
Xiao Xin: Why not try an acupuncture treatment? I hear …