Answer to Love in Ancient China: Mythological Legends About Love

Answers: 1. A      2. B

Analysis:

I. 罗密欧与朱丽叶 (Luó Mì’ōu Yǔ Zhū Lìyè) Romeo and Juliet

梁山伯与祝英台 (Liáng Shānbó Yǔ Zhù Yīngtái) the Butterfly Lovers

白蛇传 (Bái Shé Zhuàn) Legend of Lady White Snake

牛郎织女 (Niú Láng Zhī Nǚ) Cowherd and the Weaver Girl

II. …