Answer to Quiz Time! Which One Is Made for the Lantern Festival?

Answer: 1. C

Analysis:
Dialogue:

Míng Ming: Xiǎo Xīn, zhège shì shénme? 明明:小新,这个是什么? Ming Ming: Xiao Xin, what’s this?

Xiǎo Xīn: Zhège shì (tāngyuán), yě jiàozuò yuánxiāo, shì yuánxiāo jié de chuántǒng shíwù o. 小新:这个是(汤圆),也叫做元宵,是元宵节的传统食物哦。 Xiao Xin: It’s (Tangyuan), also called Yuanxiao, which is a …