Mandarin Essentials

Answer to Do You Know What “意思 (Yìsi)” Really Means? Find out Now!

Answers: B

Analysis:
Xiǎo Lǐ: Lǎo Wáng, jìndù zěnmeyàng la?
小李:老王,进度怎么样啦?
Xiao Li: Lao Wang, how’s the progress?

Lǎo Wáng: Nǐ yě tà bùgòu yìsi le, wǒmen dōu bǎ gōngzuò zuò wán le nǐ cái lái.
老王:你也太不够意思了,我们都把工作做完了你才来。
Lao Wang: You’re not a stand-up guy. We …

Scroll to Top